Algemene voorwaarden

Voorwaarden aanleveren publicaties Toeristische database 

Januari 2019

1. Definities
In deze voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis.
Publicatie: iedere commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing in de Open Data Base wordt aangeboden.
Materiaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de Publicatie benodigde materiaal.
Opdrachtgever: de partij waarmee Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen een overeenkomst aangaat tot het plaatsen van een Publicatie.
Privacywetgeving: de geldende privacywetgeving inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen: Toerisme Veluw Arnhem Nijmegen B.V., gevestigd te gemeente Overbetuwe, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09157019.
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Publicaties
2.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Publicaties.
2.2 Publicaties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendom-)rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen geleden of te lijden schade.
2.3 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen streeft ernaar een Publicatie binnen 3 werkdagen te plaatsen.
2.4 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van Publicaties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding of terugbetaling.
2.5 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft het recht om een Publicatie zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever.
2.6 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen verleent de Opdrachtgever geen exclusiviteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de in de Publicatie aangeboden evenementen of diensten. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is vrij om naar eigen inzicht Publicaties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in het Open Data Platform te plaatsen.
2.7 Eventuele met digitale Publicaties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 3. Materiaal
3.1 Het Materiaal dient te worden aangeleverd conform de daartoe door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bekend gemaakte specificaties. De Opdrachtgever draagt het risico van juiste aflevering van het Materiaal, ongeacht de wijze van verzending.
3.2 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zal het ontvangen Materiaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van het Materiaal.
3.3 De Opdrachtgever staat er voor in dat digitaal aangeleverd Materiaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of websites van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij bij online aanlevering geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de websites van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de websites van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen onevenredig zwaar belasten.
3.4 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft het recht om Materiaal dat niet conform de in dit artikel genoemde vereisten is aangeleverd te weigeren.
3.5 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft het recht het Materiaal na voltooiing van de overeenkomst te wissen.
3.6 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen vervaardigd Materiaal berusten bij Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.
3.7 Correcties worden door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 4. Tekortkoming, aansprakelijkheid, overmacht en faillissement
4.1 De Opdrachtgever vrijwaart Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Publicatie.
4.2 Iedere aansprakelijkheid van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is per gebeurtenis beperkt tot de door de Opdrachtgever ter zake van de betreffende Publicatie betaalde vergoeding.
4.3 Aansprakelijkheid van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen of haar leidinggevende ondergeschikten.
4.5 Indien zich aan de zijde van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan Opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een Publicatie door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen alsmede iedere andere situatie waarop Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen geen beslissende controle kan uitoefenen.
4.5 Indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard is Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot voldoening van de gehele met de overeenkomst gemoeide vergoeding.

5. Privacy
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de overeenkomst alsmede om de Opdrachtgever te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Op deze vastlegging is het privacy statement van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen van toepassing, te vinden op www.toerismevan.nl/privacy-en-cookies/

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden in de eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.